Impressum     Sportschule Tokio

[Logo: Sportschule Tokio]
Sportschule Tokio:
Techniken nach Gruppen

Würfe – Nage Waza

Ashi Waza – Beinwürfe

Ashi Guruma De Ashi Barai Harai Tsuri Komi Ashi Hiza Guruma Ko Soto Gake Ko Soto Gari Ko Uchi Gari O Guruma O Soto Gari O Soto Guruma O Uchi Gari Okuri Ashi Barai Sasae Tsuri Komi Ashi Uchi mata

Te Waza – Handwürfe

Kata Guruma Seoi Nage Sukui Nage Sumi Otoshi Tai Otoshi Uki Otoshi Ushiro Goshi

Koshi Waza – Hüftwürfe

Hane Goshi Harai Goshi Koshi Guruma O Goshi Tsuri Goshi Tsuri Komi Goshi Uki Goshi Utsuri Goshi

Yoko Sutemi Waza – Schräge Körperwürfe

Hane Makikomi Soto Makikomi Tani Otoshi Uki waza Yoko Gake Yoko Guruma Yoko Otoshi Yoko Wakare

Ma Sutemi Waza – Gerade Körperwürfe

Sumi Gaeshi Tomoe Nage Ura nage

Haltegriffe – Osae Komi Waza

Kesa Gatame – Schärpengriffe

Gyaku Kesa Gatame Kashira Gatame Kata Gatame Kesa Gatame Kuzure Kesa Gatame

Tate Shio Gatame – im Reitsitz

Tate Sankaku Gatame Tate Shio Gatame

Yoko Shio Gatame – von der Seite

Kata Osae Gatame Kuzure Yoko Shio Gatame Mune Gatame Yoko Shio Gatame

Kami Shio Gatame – von der Kopfseite

Kami Sankaku Gatame Kami Shio Gatame Kuzure Kami Shio Gatame Ura Shio Gatame

Würgegriffe – Shime Waza

Kata Ha Jime – Hand festlegen

Gyaku Gaeshi Jime Kaeshi Jime Kata Ha Jime Othen Jime

Hadaka Jime – ohne Judogi

Hadaka Jime Ushiro Jime

Ryote Jime – parallel

Eri Jime Kami Shio Jime

Juji Jime – Kreuzwürgen

Gyaku Juji Jime Kata Juji Jime Nami Juji Jime Sode Guruma Tomoe Jime Yoko Juji Jime

Okuri Eri Jime – Kragenwürgen

Gyaku Okuri Eri Jime – umgekehrtes Kragenwürgen Okuri Eri Jime – Kragenwürgen

Kata Te Jime – eine Hand

Ebi Jime Kata Te Jime Tsukikomi Jime

Ashi Jime – mit Bein

Hasami Jime Higari Ashi Jime Kagato Jime Kami Shio Ashi Jime Kata Jime Kensui Jime

Armhebel – Kansetzu Waza

Juji Gatame – Kreuzhebel

Gyaku Juji Gatame Juji Gatame Makikomi Juji Gatame Kami Juji Gatame Othen Gatame Yoko Juji Gatame

Hara Gatame – mit dem Bauch

Hara Gatame

Waki Gatame – Körperseite/Achsel

Waki Gatame

Ude Gatame – auf Ellenbogen drücken

Hiza Gatame Henkawaza Hiza Gatame Makikomi Hizi Makikomi Mune Gyaku Ude Gatame Ude Gatame Henkawaza Ude Gatame Makikomi Ude Gatame

Ashi Gatame – mit Bein

Ashi Gatame Gyaku Kesa Ashi Gatame Kami Hiza Gatame Kesa Ashi Gatame Yoko Hiza Gatame

Ude Garami – Beugehebel

Gyaku Kesa Garami Kesa Garami Ude Garami henkawaza Ude Garami

Kannuki Gatame – Arm verriegeln

Kannuki Gatame Kuzure Kami Shio Kannuki Gatame Okuri Kannuki Gatame